27 Aralık 2017

Merak Edenler İçin 100 Doğu Klasiği

ile izdiham

Kitap- Necip Asım
Bostan- Şeyh Sadi Şirazi
Gülistan- Şeyh Sadi Şirazi
Mantiku’t-Tayr- Feridüddin Attar
Pendname- Feridüddin Attar
İlahiname- Feridüddin Attar
Merhaba Hüdhüd- Feridüddin Attar
Amak-ı Hayal- Filibeli Ahmet Hilmi
Hicaz Seyahatnamesi- Nabi
Seyahatname- Evliya Çelebi
Seyahatname- İbn Battuta
Salaman ve Absal- Molla Cami
Tuhfetu’l-Ahrar- Molla Cami
Lüccetu’l Esrar- Molla Cami
Baharistan- Molla Cami
Tutiname- Süleyman Tevfik
Banu Cihan- Süleyman Tevfik
Muallakat-ı Seb’a- (Haz. Sadık Yalsızuçanlar)
Bin bir Gece Masalları- Anonim
Dede Korkut Hikâyeleri- Anonim
Siyasetname- Nizâmülmülk
Mahzen-i Esrar- Nizami
Kelile ve Dimne- Beydeba
Yusuf ile Züleyha- Yahya Bey
Muhayyelat- Giritli Aziz Efendi
Şahname- Firdevsi
İskendername- Firdevsi
Makamat- Hariri
Hayy Bin Yakzan- İbn Tufeyl
Heft Peyker- Genceli Nizâmi
Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacib
Leyla ile Mecnun- Fuzuli
Güvercin Gerdanlığı- İbn Hazm
Hüsn ü Aşk- Şeyh Galib
Nurname- Cafer İyani Bey
Lisanu’t-Tayr- Ali Şir Nevai
Muhakematü’l-Lugateyn- Ali Şir Nevayi
Hayretü’l-Ebrar- Ali Şir Nevayi
Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi
Dîvânü Lugati’t-Türk- Kaşgarlı Mahmud
Oburlar ve Asalaklar Kitabı- Şihabuddin el – Akfehsi
Âşıklar Kitabı- İbn Kayyım El-Cevziyye
Ahmak ve Dalgınlar Kitabı- İbn Kayyım El-Cevziyye
Zekiler Kitabı- İbn Kayyım El-Cevziyye
Ferhat ile Şirin- Anonim
Kerem ile Aslı- Anonim
Gurretü’l-Beyza /Adaletin Aydınlığında- İbn-i Firuz
Siyaset Ahlakı- Abdusselam El-Amasi
Noktatü’l-Beyan- Muhammed Nuru’l Arabî
Sicilya Cevapları- İbn Seb’in
Risale-i Mahbub- Muhammed Sadık
Tevbe Risalesi- Muhammed Sadık
Delilerin Aynası- Yenişehirli Avni
İnsana Tutulan Ayna- Mehmet Said Paşa
Aşk/Gönül ile Aşkın Sohbeti- Selanikli Abdi Tevfik
Latifeler Kitabı- Lami’i Çelebi
Ashab-ı Kehf Hikâyesi- Anonim
Gece Diyarından Hayaller- Abdurrahman Gubari
Âşıklar Kitabı- Fahreddin-i Iraki
Mülkün Sultanlarına- İmam Gazali
Hükümdarlara Öğütler- Şeyh Sadi Şirazi
Beş Meclis/Akıl ve Aşk Risalesi- Şeyh Sadi Şirazi
Varlığın Nuru- Mustafa Tâki Efendi
Bülbülname Hikâyesi- Anonim
Hayat Kitabı- Abidi
Vakıat/Keşif Günlüğü- Hüseyin Vasaaf
Dalkavukname- Samsatlı Lukianos
Ebu Ali Sina Hikâyesi- Seyyid Ziyaeddin Yahya
Dört Derviş Hikâyesi- Sahaf M. Seyyid
Aşkın Mahiyeti Hakkında- İbn Sina
Nevpeydâ- Abdi Efendi
Sohbetnâme- Sun’ullah Gaybi
Divan- Mevlana Halid-i Bağdadi
Neynâme- Yakub-i Çerhi
Sırlar Hazinesi- Mostarlı Ziyai
Saadetnâme- Nasır-ı Hüsrev
Kabusnâme- Keykavus
Pendnâme- Diyarbekirli Ahmed Mürşidi
Harikalar Diyarı Hind/Büzürg Bin Şehriyar
İskendernâme- Ahmedi
Baburnâme- Muhammed Babur
Esrarnâme- Feridüddin Attar
Cavidnâme- Muhammed İkbal
Atabetü’l-Hakayık- Edip Ahmed Yükneki
Akıllı Deliler Kitabı- Neysaburi
Cimriler Kitabı- Cahız
Tövbekârlar Kitabı- Makdisi
Duyulmadık Hikâyeler(Nevadir)- Süheyli
Yunus Emre Divanı
Muhibbi Divanı
Yahya Efendi Divanı
Nef’î Divanı
Eşrefoğlu Rumi Divanı
Niyazi Mısrî Divanı
Nabi Divanı
Fatih Divanı
Erzurumlu İbrahim Hakkı Divanı
Ümmi Sinan Halveti Divanı
Aziz Mahmud Hüdayi Divanı
Kaygusuz Abdal Divanı

 

Yusuf Asaf, Kaynak: Kitaphaber

İZDİHAM