27 Temmuz 2017

Cemil Meriç, Mağaradakiler’den 50 seçilmiş cümle

ile izdiham

Meçhulün fethi, maziye bağlı olanları rahatsız eder. ( Sayfa: 26)

Mukaddeslerini kaybeden aydın, rahibin hasreti içindedir. (Sayfa: 33 )

Rahip, toprak aristokrasisinin emrinde bir ideologdur. (Sayfa: 33)

Goethe, Rönesans’ın son dâhisidir, doğrudan doğruya Leonardo’nun çocuğu. (Sayfa:34)

Bir sınıf veya bir zümre kavgadan başarı ile çıkınca kendine uygun ideolojiyi hazır olarak bulur. (Sayfa:34)

Namuslu aydın, kucağında yaşadığı çevreye uymayandır. (Sayfa:38)

Düşünce, mutlular için bir lüks, eksiklik duyan için ihtiyaç. (Sayfa:39)

Aydınları hürriyete kavuşturan ve matbaa gibi bir silahla donatan kapitalizm olmuştur. (Sayfa:42)

Sınıf kavgalarını körükleyenler kendi sınıflarına karşı savaşırlar. (Sayfa:47)

Nas’ınhükümran olduğu yerde hür düşünceden söz edilemez (Sayfa:48)

Topluluk işe yarayacak bir bilgi kazanmayı, kültürün devam ettirilmesinden üstün tutar. (Sayfa:50)

Hür olarak düşünmek, hür olarak yaşamak, insanı çoğunlukla çatışan bir hale getirir.(Sayfa:54)

Topluma baş kaldırmak kendi şuuraltımıza da baş kaldırmaktır. (Sayfa:55)

Aydın siyasetle uğraşmamalı. Kalabalık tarafından alkışlanıyorsa ihanet içindedir. (Sayfa:58)

Orta halli mürit, zengin entelektüelden hesap soramaz. (Sayfa:61)

Entelektüel parti, kitapları yakmaz, sadece yirmisindeki çocuklara değersiz olduklarını söyler. (Sayfa:63)

Elleri çarmıha çivilenmiş olmasa, Hz. İsa da çalardı.( Sayfa:66 dipnot.)

Kurtarıcının katli kalabalıkta hiçbir heyecan yaratmaz. (Sayfa:69)

Petraçeveski : ‘’ Ne erkekler sevilmeye layık, ne de kadınlar. Bunun için kendimi insanlığın hizmetine adıyorum.’’ Sayfa:80)

Avrupa’nın devrimcisi kuduz bir köpek, Rus nihilistleri kurt. Kurdun kudurması itinkinden çok daha tehlikeli.(Sayfa:83)

Sopa halkın elinde olmuş, soyluların elinde olmuş ne çıkar, yığınlar dayak yedikten sonra. (Sayfa:87)

Dergiler, hür düşüncenin kalesiydi. Belinski, o kürsüden yülkseltmişti sesini. (Sayfa:96)

Sanatta kanun olmaz, herkesin kendine göre bir güzellik anlayışı var.( Sayfa:97)

Geçerli bir tarih ilmi yoktur. Tarih, ister istemez tarihçinin, inançlarını nazari planda meşrulaştırır.(Sayfa:97)

Kültür, yoksul sınıfların sömürüsüne dayanan bir imtiyazdır. (Sayfa:98)

Dağları yerinden oynatıyordu imanları, çünkü yerinden oynatılacak dağlar vardı. (Sayfa:107)

İnsanların sorumlulukları ölçüsünde büyürler, sorumlulukları kalmayınca değerleri de kalmaz. (Sayfa:107)

Türk aydını her mevsim bir başka meçhulün sevdalısı. (Sayfa:111)

Kalabalık temeldir, küçüklük duygusu içindedir. (Sayfa:115)

Candillac: ‘’ ihtilallere yol açan hürriyet aşkı değil, çeşitli partilerin ikbal hırsı veya huzursuzluğudur. (Sayfa:116)

Kelimeler bir milletin, bir medeniyet camiasının ortak malıdır. (Sayfa:134)

Ayaklanmada, failler ölünce ayaklanma biter. İhtilalde, kahraman öldükten sonra ihtilal gelişir. (Sayfa:156)

Evlatlarının şımarıklığına kolayca göz yuman havas, bir kağıtçının oğlunu kolay kolay affetmez. (Sayfa:159)

Düşmanlarımızın inançları da hayalleri de hürmete şayandır. Hakikat hiçbir zümrenin tek elinde değildir ve hiç kimse düşüncelerini zorla kabul ettiremez.(Sayfa:163)

Düşüncenin hakları toplumun korunmasında önce gelir; çünkü fikirler arasındaki çatışma ve çarpışma ilerlemenin vaz geçilmez şartıdır.(Sayfa:163)

Dalloz:’’Toplumlar cahil, kafalar gelişmemiş ise kanun çoğalır, insanlar her şeyi mevzuattan bekler.(Sayfa:170)

Kürenin kanunu hareket, insanın kanunu hürriyet.(Sayfa:203)

Hürriyet olmayınca emniyet olmaz, emniyet olmayınca say olmaz, say olmayınca saadet olmaz.(Sayfa:208)

Felsefeler ferdidir, dünya görüşleri ictimai.(Sayfa:225)

Liberalizmin göklere çıkardığı hürriyet, hür bir kümeste hür bir tilki hürriyeti.(Sayfa:227)

İslamiyet Süleymaniye’de kubbe, Itrı’de nağme, Baki’de şiir.(Sayfa:228)

Seçmek için, anlamak lazım. Anlamak için, karşılaştırmak. Mukayese, irfana dayanır.(Sayfa:229)

İnsan her yasağa karşı düşkündür.(Sayfa:230)

Avrupa, zekanın vatanı; Asya gönlün. Zekanın dili nesir, gönlün şiir.(Sayfa:233)

Sınıflı toplumlar kaderi ölmemek için öldürmektir.(Sayfa:234)

Doğunun kokusunu kaybetmiş yapma çiçeklerine zaman zaman damlatılan egzotik bir parfüm: Avrupa.(Sayfa:235)

Dili şairler yoğurmuş, şairler ehilleştirmiş.(Sayfa:238)

Hıristiyanlaşmadık ama içimizde bir ortaçağ keşişi yaşıyor. (Sayfa:249)

Silahların konuştuğu yerde şarkı söylenemez. (Sayfa:249)

Batının silahlı saldırısını püskürtmüş, Batılılaşma sevdasından kurtulamamıştık.(Sayfa:263)

Abdullah Seydi Özçal hazırladı.
İZDİHAM